ภาษาไทย

deco

ภาษาไทย

ภาควิชาภาษาจีน

ศูนย์วิชาภาษาจีนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1975 และในปี ค.ศ.2001 ได้ร่วมกับภาควิชาภาษาจีนปรับปรุงใหม่ขึ้น
อาจารย์ผู้สอนและบุคคลากรล้วนเป็นเจ้าของภาษาทั้งสิ้น

รายละเอียดวิชาและกิจกรรม

ภาควิชาภาษาจีนยินดีต้อนรับชาวต่างชาติทุกท่านที่สนใจจะเรียนภาษาจีนแมนดาริน รวมถึง การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง. เอกสารสำคัญในการสมัครเข้าเรียนมีเพียงหนังสือเดินทาง และใบรับรองสุขภาพจากแพทย์เท่านั้น การสมัครเรียนควรสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ ก่อนเริ่มการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา ผู้ที่มีพื้นฐานหรือได้เรียนภาษาจีนมาก่อน ท่านจะได้รับการทดสอบก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเข้าเรียนในระดับนั้นๆ.

ภาควิชาภาษาจีน เปิดสอนภาษาจีน 10 ระดับ ประกอบไปด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง, ตัวอักษรแบบดั้งเดิม, วิธีการใช้คำศัพท์, วิธีการเขียน, ภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจ, ปรัชญาจีน, ประวัติศาสตร์จีน และศิลปะวัฒนธรรมจีน. การอ่านออกเสียงมีทั้งระบบ Chinese Phonetic System (bpmf) and Pinyin Romanization นักศึกษาแต่ละท่านสามารถลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง แต่ไม่เกินสัปดาห์ละ.

นอกจากวิชาภาษาจีน และวิชาศิลปะวัฒนธรรมจีน ทางศูนย์ภาษาได้จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษามากมาย ประกอบด้วย


รายละเอียดที่ต้องปฎิบัติ

ทางศูนย์ภาษาจีนได้จัดปฎิทินการศึกษาในแต่ละปีไว้ 4 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาจะเริ่มตามวันที่กำหนดดังนี้


หากวันที่ 5 ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ วันเริ่มภาคการศึกษาจะเลือนไปในวันจันทร์

การดำเนินงานของศูนย์แต่ละภาคการศึกษาจะเริ่มก่อนวันเปิดเรียน 2 วัน และเมื่อเปิดเรียนแล้ว ท่านมีเวลาในการลงทะเบียนเรียน หรือยกเลิกวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้วภายใน 5 วัน

เอกสารสำคัญ 8ฉบับ ที่ใช้ในการสมัครเพื่อที่ทางเราสามารถออกเอกสารรับรองในการขอวีซ่าของท่านได้แก่


เอกสารที่ใช้ในการสมัครทั้งหมด ยกเว้นพาสปอร์ต และเอกสารการศึกษาระดับสูงสุดของท่าน ควรที่จะเป็นฉบับจริง และในการสมัครแต่ละครั้งจะไม่มีการคืนกลับยังผู้สมัคร

นักศึกษาที่ได้จัดส่งเอกสารตามกำหนดมาแล้วนั้น จะได้เอกสารรับรองจากทางศูนย์ภาษาเพื่อใช้ในการขอวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน การวีซ่าจะไม่สามารถทำได้หากปราศจากเอกสารฉบับจริงจากทางสถาบัน ดังนั้นท่านจะต้องจัดเตรียมระยะเวลาในการส่งใบสมัครอย่างเหมาะสม

ค่าธรรมเนียม ค่าครองชีพ และค่าประกันสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และประกันสุขภาพ

นักศีกษาสามารถประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าหนังสือ ค่าซักผ้า หรืออื่นๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ NT$ 300 ต่อวัน โดยที่ทางมหาวิทยาลัยไม่มีกองทุนช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักศึกษา

ทุนการศึกษาจะถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ และจำนวนของทุนจะถูกพิจารณาอนุมัติเพียง 1 ใน 4 ของผู้สมัครเท่านั้น

อุปกรณ์การเรียนการสอน และบุคลากร

ทางศูนย์ภาษาไดัจัดห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และไทย นักศึกษาของศูนย์ภาษายังสามารถใช้สาธารณูปโภคอื่นของทางมหาวิทยาลัย เช่น สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ หรือสมัครเป็นสมาชิกชมรมต่างๆได้อีกด้วย

นอกจากนี้ทางศูนย์ภาษาได้จัดสรรบุคลากรที่มีความเป็นมิตร และสามารถช่วยท่านในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้

การเดินทางและสถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัย Feng Chia ตั้งอยู่ในเมือง ไทจง (Taichung) ภาคกลางของไต้หวัน ขับรถลงทางใต้ของไทเปประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งนับได้ว่าสะดวกสบายในการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อท่านมาถึงสนามบิน เจียงไคเช็ค นั่งรถโดยสารจากสนามบินเข้าเมืองไทจง ลงรถที่สถานี เฉาหม่า (Chao Ma) นั่งแท็กซี่ไปถึงมหาวิทยาลัยประมาณ 10 นาที หรือหากท่านนั่งรถไฟมาถึงสถานีรถไฟไทจง นั่งแท็กซี่ไปถึงมหาวิทยาลัยประมาณ 30 นาที สภาพอากาศดี และค่าครองชีพต่ำกว่าในไทเปอีกด้วย

ข้อมูลที่ปรากฎ ได้แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากนี้ กรุณาเลือกเข้าไปดูที่ภาคภาษาอังกฤษ